பொய்யாமொழி

மந்திரசொல்

1. நீ எண்ணங்களில் அழகாக இரு, தோற்றம் எப்படி இருந்தாலும் கவலை வேண்டாம். 2. வாழ்க்கையில் ஒன்றை இழக்கும்போது, இதைவிட…