1. கல்வி கற்பது எதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது? எஸ்.வின்சென்ட், வ.உ.சி. நகர்.

ஞானகுரு :

தினமும் உண்பது உடலுக்காக. தினமும் கற்பது மனதுக்காக. கல்வி என்பது பாடசாலையில் மட்டும் கிடைப்பது அல்ல. மரணத்தின் விளிம்பு வரையிலும் கற்றுக்கொண்டே இரு. புதுப்புது அனுபவங்கள் கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கும். புத்தகங்களில் மட்டும்தான் கற்க வேண்டும் என்பதில்லை, சக மனிதரிடம் இருந்தும் கற்றுக்கொள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *