கனிவு பலன் தருமா… கனவு பலன் தருமா?

  1. கனிவு பலன் தருமா… கனவு பலன் தருமா? ரா.ராமலிங்கம், பாலவனத்தம்.

ஞானகுரு : இதுபோன்று உருப்படாத விஷயங்களைத் தெரிந்துகொள்ள நினைப்பவனுக்கு எதுவுமே பலன் தராது. நிஜத்தில் வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Contact Us skmnila1@gmail.com

© 2020 www.gyanaguru.com. All Rights Reserved.

Designed and Developed by www.infords.com
Scroll To Top