1. கேள்வி : சுதந்திரத்தின் உண்மையான பொருள் என்ன?  ஏ.காவ்யா, திருத்தங்கல்.

ஞானகுரு :

அடுத்தவருக்கு எந்தத் தொந்தரவும், தீமையும் செய்யாமல், நீ விருப்பப்பட்டதை  செய்துகொள்ளும் உரிமையே சுதந்திரம். ஆனால் பறவை, விலங்குகளுக்கு உள்ள சுதந்திரம்கூட மனிதனுக்குக் கிடையாது என்பதுதான் உண்மை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *