1. மனிதன் பூமியில் பிறந்தது சாபம்தானா? பி.லலிதாகுமாரி, கள்ளிக்குடி.

ஞானகுரு :

வரமாக நினைத்து மகிழ்வதும் சாபமாக நினைத்து வருந்துவதும் அவரவர் விருப்பம். ஈசல், கொசு முதற்கொண்டு அத்தனை உயிர்களும் பிறக்கின்றன. மரணம் வரையிலும் அதன் போக்கில் வாழ்ந்துகொண்டே இருக்கிறது. எந்த ஒரு கணத்திலும் பிறப்புக்கு அலுத்துக்கொண்டு அன்றாட வாழ்க்கையை தவற விடுவதில்லை. அப்படித்தான் மனிதனும் வாழ்ந்துகொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், உன் பிறப்பை தடுக்கும் சக்தி உன் கையில் இல்லை. அதனால், உன் பிறப்பைப் பற்றி பேசுவதும், சிந்திப்பதும் வெட்டி வேலை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *