காலம் மாறிவிட்டதா… மனிதன் மாறிவிட்டானா?

  1. காலம் மாறிவிட்டதா… மனிதன் மாறிவிட்டானா? ஜி.ராஜதுரை, அருப்புக்கோட்டை

ஞானகுரு :

காலம் எனும் மாயையின் முன்பு மனிதன் அற்பத்திலும் அற்பம். மனிதனின் மாற்றம் காலத்தைத் தீண்டாது. காலத்தின் மாற்றத்தை மனிதனால் அறிந்துகொள்ள இயலாது.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Contact Us skmnila1@gmail.com

© 2020 www.gyanaguru.com. All Rights Reserved.

Designed and Developed by www.infords.com
Scroll To Top