1. கேள்வி :  எந்த வடிவில் கடவுள் இருக்கிறார்? ஆர்.பாண்டி, சந்தியாநகர், சென்னை.

ஞானகுரு :

பசிப்பவனுக்கு உணவாக இருக்கிறார். கலைஞனுக்கு இசையாக இருக்கிறார். சோம்பேறிக்குத் தூக்கமாக இருக்கிறார். கண்ணில் பார்ப்பதை எல்லாம் கடவுளாகக் காண்பவர்களும் இருக்கிறார்கள், உலகெல்லாம் தேடியும் கடவுளைக் காணவில்லை என தேடுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதனால் கடவுளை உருவத்திலும் வடிவத்திலும் தேடாதே. உன் உள்ளத்தில் தேடிப்பார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *