1. வைகுந்தம் எங்கே இருக்கிறது? மணிராஜ், நாமக்கல்

ஏழு கடல், எட்டு மலை, ஒன்பது பள்ளத்தாக்கு கடந்து இருக்கிறது என நினைக்கிறாயா? உன் வயிறுதான் வைகுந்தம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *